Chia sẻ các cặp lô hay đi cùng nhau hay lô ra theo cặp

Chia sẻ các cặp lô hay đi cùng nhau hay lô ra theo cặp